یکشنبه, 16 اسفند 1394 16:48

پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصيتي(NEO) فرم کوتاه 60 سوالی

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصيتي(NEO)

  ( نرم افزار این پرسشنامه توسط تیم برنامه نویسی فارس روان طراحی و تولید شده است می توانید از فروشگاه ما www.FarsRavan.com تهیه کنید)

 

 

 

الف- توصيف آزمون

پرسشنامه NEO يكي از جديدترين پرسشنامه هاي مربوط به ارزيابي ساخت شخصيت بر اساس ديدگاه تحليل عاملي است . اين آزمون به لحاظ انعكاس 5 عامل اصلي امروزه به عنوان يك مدل فراگير بر اساس تحليل عوامل محسوب مي شود و گستردگي كاربرد آن در ارزيابي شخصيت افراد سالم و نيز در امور باليني مي تواند يكي از مناسب ترين ابزار ارزيابي شخصيت باشد . اين آزمون به دليل بررسي هايِ گوناگون در گروه هاي سني و در فرهنگ هاي مختلف روي آن صورت گرفته است مي تواند يكي از جامع ترين آزمون ها در زمينه ارزيابي شخصيت باشد اين آزمون موضوع تحقيقات طي 15 سال گذشته بر روي نمونه هاي باليني و بزرگسالان سالم بوده است . از اين رو سودمندي آن هم در جريانات باليني و هم در جريانات تحقيقي ارزيابي شده است . پرسشنامه شخصيتي NEOPI-R جانشين تست NEO است كه در سال 1985 توسط مك كري و كاستا تهيه شده بود .اين پرسشنامه 5 عامل اصلي شخصيت و 6 خصوصيت در هر عامل يا به عبارتي 30 خصوصيت را اندازه مي گيرد . و بر اين اساس ارزيابي جامعي از شخصيت را ارائه      مي دهد .اين پرسشنامه داراي دو فرم يكي (S) براي گزارش هاي شخصي است و شامل 240 سوال پنج درجه اي از كاملاً موافق تا كاملاً مخالف است كه توسط خود آزمودني درجه بندي مي شود و متناسب مردان و زنان در تمام سنين است . و ديگري فرم (R) يا تجديد نظر شده نام دارد و بر اساس درجه بندي هاي مشاهده گر است . اين فرم نيز داراي همان 240 سوال بوده با اين تفاوت كه با ضمير سوم شخص شروع مي شود .فرم (R) هم مي تواند به طور مستقل براي ارزيابي شخصيت به كار رود و هم به عنوان مكملي براي گزارش هاي شخصيِ فرم (S) و يا روايي آن مورد استفاده قرار گيرد (گروسی فرشی،1380) .

اين پرسشنامه فرم كوتاهي نيز به نام (NEO-FFI) نيز دارد كه يك پرسشنامه 60 سؤالي است و براي ارزيابي 5 عامل اصلي شخصيت به كار مي رود اگر وقت اجراي تست خيلي محدود باشد و اطلاعات كلي از شخصيت كافي باشد از اين پرسشنامه استفاده مي شود .از سوي ديگر اجراي اين آزمون از نظر هزينه و زمان مقرون به صرفه است مقياس هاي آن از اعتبار بالايي برخوردارند و همبستگي بين مقياس ها زياد است و از همه مهمتر اين آزمون بر خلاف ساير آزمون هاي شخصيتي ،‌ انتقادات كمتري بر آن وارد شده است (گروسي فرشي،1380).

ب- شرايط آزمودني ها

اين تست قابل اجرا بر روي افراد به هنجار است .افرادي كه مبتلا به اختلالاتي چون حالات روان پريشي و زوال عقل هستند،‌به گونه اي كه اين حالات توانايي آن ها را در تكميل فرم گزارش شخصي تحت تأثير قرار مي دهد نبايد پرسشنامه را تكميل نمايند . سؤالات اين پرسشنامه را هر فردي با داشتن حداقل سواد در حد تحصيلات بالاتر از دوره ابتدايي- مي تواند پاسخ دهد .

ج- نحوه تكميل پاسخنامه

در اين پرسشنامه انتظار بر اين است كه به تمام سؤالات پاسخ داده شود ، در بررسي پاسخنامه اگر سؤال يا سؤالاتي بي پاسخ مشاهده شود آرمودني تشويق مي شود كه سؤالات مذكور را تكميل نمايد . در مواردي كه آزمودني نتواند تصميم بگيرد كه چه پاسخي به سؤال خاصي بدهد يا معني يك سوال براي وي مشخص نباشد مي تواند در چنين مواردي از پاسخ خنثي استفاده كند .

در آخر پاسخنامه سؤالي تحت عنوان « آيا به تمام سؤالات پاسخ داده ايد؟» آمده است ، منظور از پرسش اين سؤال آن است كه اين امر مهم را به آزمودني يادآور نمايد كه سؤالات بدون پاسخ را تكميل نمايد و كنترل مجددي بر پرسشنامه داشته باشد .اگر آزمودني پاسخ «نه» به اين سؤال بدهد آزمايشگر ممكن است در صدد علت اين امر بر آيد و در مورد سؤالات بي پاسخ آموزش هايي را به آزمودني بدهد .اگر در پاسخ نامه سوالات زيادي بدون پاسخ باشد آن پاسخنامه از اعتبار لازم برخوردار نبوده و در نتيجه تصحيح نمي شود .

د- نمره گذاري

پاسخنامه اين پرسشنامه بر اساس مقياس ليكرتي (كاملاً مخالفم، مخالفم، بي تفاوت، موافقم و كاملاً موافقم ) تنظيم شده است . نمره گذاري فرم كوتاه اين پرسشنامه يعني NEO-FFI در تمام مواد يكسان نيست . به اين معني كه در نمره گذاري برخي از مواد فرم كوتاه پرسشنامه، به كاملاً مخالفم نمره 4، مخالفم نمره 3، بي تفاوت نمره 2 ، موافقم نمره 1 و كاملاً موافقم نمره 0 تعلق     مي گيرد . در حالي كه برخي ديگر از مواد اين فرم كوتاه به صورت عكس حالت گفته شده نمره گذاري مي شوند .(گروسي فرشي،‌1380) .

ه اعتبار و روايي آزمون NEO 

در حال حاضر آزمون 5 عاملي NEOكاربردي جهاني دارد و به منظور تحقيق به زبان هاي چكوسلواكي،  عربي،‌  هلندي ، فرانسوي، آلماني، ژاپني، نروژي، لهستاني و سوئدي ترجمه شده است. پرسشنامه شخصيتي NEO-FFI توسط مك كري و كاستا روي 208 نفر از دانشجويان آمريكايي به فاصله سه ماه اجرا گرديد كه ضرايب اعتبار آن بين 83/0 تا 75/0 به دست آمده است

اعتبار درازمدت اين پرسشنامه نيز مورد ارزيابي قرار گرفته است . يك مطالعه طولاني 6 ساله روي مقياس هاي روان آزردگي خويي ، برون گرايي و باز بودن نسبت به تجربه،  ضريب هاي اعتبار 68/0 تا 83/0 را در گزارش هاي شخصي و نيز در گزارش هاي زوج ها نشان داده است . ضريب اعتبار دو عامل سازگاري و باوجداني  به فاصله دو سال به ترتيب 79/0 و 63/0 بوده است (مك كري و كاستا ، 1983به نقل از گروسي فرشي ، 1380) .

در هنجاريابي آزمون NEO كه توسط گروسي فرشي (1380)‌ روي نمونه اي با حجم 2000 نفر از بين دانشجويان دانشگاه هاي تبريز ، شيراز و دانشگاه هاي علوم پزشكي اين دو شهر صورت گرفت ضريب همبستگي 5 بعد اصلي را بين 56/0 تا 87/0 گزارش كرده است .ضرايب آلفاي كرونباخ در هر يك از عوامل اصلي روان آزردگي خويي ، برون گرايي، باز بودن، ساز گاري و با وجداني به ترتيب 86/0. ، 73/0، 56/0، 68/0 و 87/0 به دست آمد . جهت بررسي اعتبار محتوايي اين آزمون از همبستگي بين دو فرم گزارش شخصي (S) و فرم ارزيابي مشاهده گر (R)، استفاده شد، كه حداكثر همبستگي به ميزان 66/0 در عامل برون گرايي و حداقل آن به ميزان 45/0 در عامل سازگاري بود. (گروسي فرشي، 1380) .

در پژوهش آتش روز (1386) با استفاده از روش همساني دروني، ضريب آلفاي كرونباخ براي هر يك از 5 صفت : روان آزردگي خويي ، برون گرايي، گشودگي، سازگاري و وجداني بودن به ترتيب 74/0، 55/0، 27/0، 38/0 و 77/0 به دست آمد .

منابع:

گروسی فرشی، م. ت. (1380). رویکردی نوین در ارزیابی شخصیت (کاربرد  تحلیل عاملی در مطالعات شخصیت). چاپ اول. تبریز: نشر دانیال و جامعه پژوه.

آتش روز، ب. (1386). پیش بینی پیشرفت تحصیلی از طریق دلبستگی و صفات پنج گانه شخصیتی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.

NEO – FFI

اين پرسشنامه شامل 60 سوال است. هر يك از جملات را به دقت بخواانيد و پاسخي كه بيشترين تطبيق را با فكر يا احساس شما دارد  علامت بزنيد.

ü     اگر شما با جمله اي كاملا مخالف هستيد يا آن را تا حد زيادي اشتباه مي دانيد، گزينه كاملا مخالفم را علامت بزنيد.

ü     اگر شما با جمله اي مخالف هستيد يا آن را تا حد زيادي اشتباه مي دانيد، گزينه مخالفم را علامت بزنيد .

ü     اگر شما درباره جمله اي نمي توانيد تصميم بگيريد و يا در مورد درست يا اشتباه بودن آن نظر يكساني داريد، گزينه خنثي را علامت بزنيد.

ü     اگر شما با جمله اي كاملا موافق هستيد يا آن را كاملا درست مي دانيد، گزينه كاملا موافقم را علامت بزنيد.

ü     اگر شما با جمله اي موافق هستيد يا آن را تا حد زيادي درست مي دانيد، گزينه موافقم را علامت بزنيد.

ü     توجه داشته باشيد كه پاسخ درست و غلط وجود ندارد ، بنابراين سعي كنيد پاسخي را انتخاب كنيد كه نشان دهنده احساس واقعي شما باشد.

لطفا به تمام سوالات پاسخ دهيد.

1- من اصولا شخص نگراني نيستم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

2- دوست دارم هميشه افراد زيادي دور و برم باشند.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

3- دوست ندارم وقتم را با خيال پردازي تلف كنم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

4- سعي ميكنم در مقابل همه مودب باشم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

5- وسايل متعلق به خود را تميز و مرتب نگاه مي دارم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

6- اغلب خود را كمتر از ديگران حس مي كنم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

7- زود به خنده مي افتم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

8- هنگامي كه راه درست، كاري را پيدا كنم،آن روش را هميشه در آن مورد تكرار مي كنم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

9- اغلب با فاميل و همكارانم بگو مگو دارم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

10-به خوبي مي توانم كارهايم را طوري تنظيم كنم كه درست سر زمان تعيين شده انجام شوند.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

11- هنگامي كه تحت فشارهاي روحي زيادي هستم، گاه احساس مي كنم دارم خرد مي شوم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

12- خودم را فرد خيلي سر حال و سر زنده اي نمي دانم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

13- نقش هاي موجود در پديده هاي هنري و طبيعت مرا مبهوت مي كند.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

14- بعضي مردم فكر مي كنند كه من نشخصي خود خواه و خود محورم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

15- فرد خيلي مرتب و منظمي نيستم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

16- به ندرت احساس تنهايي و غم مي كنم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

17- واقعا از صحبت كردن با ديگران لذت مي برم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

18- فكر مي كنم گوش دادن دانشجويان به مطالب متناقض فقط به سردرگمي و گمراهي آن ها منجر خواهد شد.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

19- همكاري را بر رقابت با ديگران ترجيح مي دهم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

20- سعي مي كنم همه كارهايم را با احساس مسوليت انجام دهم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

21- اغلب احساس عصبي بودن و تنش مي كنم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

22- هميشه براي كار آماده ام.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

23- شعر تقريبا اثري بر من ندارد.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

24- نسبت به قصد و نيت ديگران حساس  مشكوك هستم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

25- داراي هدف روشني هستم و براي رسيدن به آن طبق برنامه كار ميكنم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

26- گاهي كاملا احساس بي ارزشي مي كنم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

27- غالباً ترجيح مي دهم كار ها را به تنهايي انجام دهم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

28- اغلب غذاهاي جديد و خارجي را امتحان مي كنم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

29- معتقدم اگر به مردم اجازه  دهيد، اكثر آن ها از شما سوء استفاده مي كنند.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

30- قبل از شروع هر كاري وقت زيادي را تلف مي كنم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

31- به ندرت احساس اضطراب يا ترس مي كنم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

32- اغلب احساس مي كنم سرشار از انرژي هستم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

33- به  ندرت به احساسات و عواطفي كه محيط هاي متفاوت به وجود  مي آورند توجه مي كنم .

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

34- اغلب آشنايانم مرا دوست دارند.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

35- براي رسيدن به اهدافم شديداً تلاش مي كنم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

36- اغلب از طرز برخورد ديگران با خودم عصباني مي شوم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

37- فردي خوشحال و بشاش و داراي روحيه خوبي هستم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

38- معتقدم كه هنگام تصميم گيري درباره مسائل اخلاقي بايد از مراجع مذهبي پيروي كنيم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

39- برخي فكر مي كنند كه من فردي سرد و حسابگر هستم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

40- وقتي قول يا تعهدي مي دهم، همواره مي توان براي عمل به آن روي من حساب كرد.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

41-  غالبا وقتي كارها پيش نمي روند، دلسرد شده و از كار صرف نظر مي كنم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

42- شخص با نشاط و خوش بيني نيستم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

43- بعضي اوقات وقتي شعري را مي خوانم يا يك كار هنري را تماشا مي كنم، يك احساس لرزش و يك تكان هيجاني را حس مي كنم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

44- در روش هايم سرسخت و بي انعطاف هستم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

45- گاهي آن طور كه بايد و شايد قابل اعتماد و اتكاء نيستم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

46- به ندرت غمگين و افسرده مي شوم .

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

47- زندگي و رويدادهاي آن برايم سريع مي گذرند.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

33- به  ندرت به احساسات و عواطفي كه محيط هاي متفاوت به وجود مي آورند توجه مي كنم .

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

34- اغلب آشنايانم مرا دوست دارند.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

35- براي رسيدن به اهدافم شديداً تلاش مي كنم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

36- اغلب از طرز برخورد ديگران با خودم عصباني مي شوم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

37- فردي خوشحال و بشاش و داراي روحيه خوبي هستم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

38- معتقدم كه هنگام تصميم گيري درباره مسائل اخلاقي بايد از مراجع مذهبي پيروي كنيم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

39- برخي فكر مي كنند كه من فردي سرد و حسابگر هستم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

40- وقتي قول يا تعهدي مي دهم، همواره مي توان براي عمل به آن روي من حساب كرد.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

41-  غالبا وقتي كارها پيش نمي روند، دلسرد شده و از كار صرف نظر مي كنم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

42- شخص با نشاط و خوش بيني نيستم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

43- بعضي اوقات وقتي شعري را مي خوانم يا يك كار هنري را تماشا مي كنم، يك احساس لرزش و يك تكان هيجاني را حس مي كنم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

44- در روش هايم سرسخت و بي انعطاف هستم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

45- گاهي آن طور كه بايد و شايد قابل اعتماد و اتكاء نيستم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

46- به ندرت غمگين و افسرده مي شوم .

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

47- زندگي و رويدادهاي آن برايم  سريع مي گذرند.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

48- علاقه اي به تامل و تفكر جدي درباره سرنوشت و ماهيت جهان يا انسان ندارم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

49- عموماً سعي مي كنم شخصي با ملاحظه و منطقي باشم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

50- فرد مولدي هستم كه هميشه كارهايم را به اتمام مي رسانم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

51- اغلب احساس درماندگي مي كنم و دنبال كسي مي گردم كه مشكلاتم را برطرف كند.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

52- شخص بسيار فعالي هستم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

53- من كنجكاوي فكري فراواني دارم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

54- اگر كسي را دوست نداشته باشم،مي گذارم متوجه اين احساسم بشود.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

55- فكر نمي كنم كه هيچ وقت بتوانم فردي منطقي بشوم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

56- گاهي آنچنان خجالت زده شده ام كه فقط مي خواستم خود را پنهان كنم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

57- ترجيح مي دهم كه براي خودم كار كنم تا راهبر ديگران باشم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

58- اغلب از كلنجار رفتن با نظريه ها يا مفاهيم انتزاعي لذت مي برم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

59- اگر لازم باشد مي توانم براي رسيدن به اهدافم ديگران را به طور ماهرانه اي به كار بگيرم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

60- تلاش مي كنم هر كاري را به نحو ماهرانه اي انجام دهم.

كاملاً مخالفم

مخالفم

خنثي

موافقم

كاملاً موافقم

 

 

خواندن 2082 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 23 تیر 1395 11:24
مدیر کل سایت

تماس با ما  :  7 صبح تا 11 شب همه روزه 

0919-333-8565     //    0912-005-9870      //  071-36310142

 تولید و ارائه محصولات نرم افزاری روانشناسی و علوم رفتاری